Mekarus Araç Kiralama, Adana Araç Kiralama, Mersin Araç Kiralama
loader

+90 850 224 04 08


KVK POLİTİKAMIZ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mekarus tarafından aşağıda belirtilen amaç ve kapsam dâhilinde işlenebilecektir.
 
A-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
 
Kişisel verileriniz, şirket çalışanlarının iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve icrası, çalışanlar için yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, çalışan memnuniyetine ve verimliliğine yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketin mal ve kaynaklarının güvenliği ile lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım ve sunumu süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyona uygun personel temini, insan kaynakları operasyonlarının şirket faaliyetleri doğrultusunda planlanması ve kayıt altına alınmasının yürütülmesi ve  icra edilmesi, şirketin mali, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve icrası,  İş Kanunu, Sosyal Güvenlik mevzuatı ve sair diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için uymakla yükümlü olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafı olduğumuz sözleşmeler kapsamında iş ortakları, şirketin hizmet sunduğu veya aldığı 3. kişiler, müşteriler ve tedarikçilerle olan iş ilişkileri yönetiminin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.
 
B-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 
Kişisel verileriniz, iş başvuru formu, şirketimizle yapmış olduğunuz iş sözleşmesi gibi belgelerle birlikte sözlü, yazılı, fiziki ve/veya elektronik ortamda yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere; şirketin mal ve ürün hizmetlerinin sunulması ile şirket faaliyetlerinin eksiksiz şekilde yürütülebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, KVK Kanun’un 5. maddesi gereği; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bentleri uyarınca toplamaktayız.
 
C-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI VE PAYLAŞILMA AMAÇLARI
 
Kişisel verilerinizi KVK Kanun’un 8 ve 9 maddesinde belirtilen çerçevede yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere ve şirketin kişisel veri politikasındaki kişisel veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere mevzuat gereği yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, Şirketin ürün/hizmet sunduğu ve aldığı 3. kişiler, mali ve finansal işlemlerin yürütümü için  bankalar, şirket iç bünyesinde faaliyet gösteren insan kaynakları, muhasebe ve operasyon birimleriyle paylaşılmaktadır.
 
Ç-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ SAHİP OLUNAN HAKLAR
 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel Verileriniz için düzenlenen Aydınlatma Metni hakkında detaylı bilgi için info@mekarus.com e-posta adresini kullanarak Mekarus . İnsan Kaynakları ve İdari İşler Birimiyle iletişime geçebilirsiniz.  İlgili mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarını taşımayan başvurular ve talepler Şirketimizce dikkate alınmayabilir.

Copyright © 2020 MEKARUS . All rights reserved.